Gäller från och med den 21 december 2020

Webbplatsen (nedan kallad "OZERTY"), publiceras på adressen https://ozerty-sverige.com.

ARTIKEL 1 : Definitioner

För att underlätta läsbarheten av dessa prenumerationsvillkor, kommer följande termer alltid att ha den betydelse och omfattning som tilldelas dem i denna artikel.

Termer

Definitioner


Villkor


Avser dessa villkor för prenumeration.


Användarkonto

 


Avser användarens personliga konto, vars registrering är nödvändig för användning av tjänsten och som han kan få tillgång till på webbplatsen med sina inloggningsuppgifter för att se och hantera en mängd information om honom på webbplatsen, särskilt deras personuppgifter, historiken över deras köp gjorda på webbplatsen, deras leveransadresser, etc.

 


Inloggningsuppgifter


Avser användarnamn och lösenord som användaren valt och som gör att han kan logga in på sitt användarkonto för att få tillgång till hela eller delar av tjänsten.


Registrering


Avser den elektroniska registreringsproceduren på webbplatsen som användaren måste slutföra för att använda hela eller delar av tjänsten, och som resulterar i skapandet av inloggningsuppgifterna och användarkontot.


Tjänsteavgifter


Avser kostnaderna för den tjänst som användaren har prenumererat på, inklusive exempelvis, men inte begränsat till: leveranskostnader, produktanpassningskostnader när de erbjuds, etc.


Tjänst


Avser tjänsten som erbjuds på webbplatsen av OZERTY för ingående av en eller flera prenumerationer via webbplatsen.

 


Webbplats


Avser webbplatsen https://ozerty-sverige.com som låter dig se aktuella konsumtionsvaror och som låter dig köpa dem och få dina köp levererade.


Användare


Avser varje myndig person eller juridisk person registrerad på Webbplatsen och som prenumererar på tjänsten, i förekommande fall.

 


Besökare


Avser varje fysisk eller juridisk person som får tillgång till Webbplatsen i syfte att konsultera och som inte har ett användarkonto.

 


Prenumeration


Avser prenumerationsprogrammet som erbjuds av Ozerty.

 


Prenumerant


Avser varje användare som har prenumererat på tjänsten.

 


Ozerty No Limit


Avser namnet på prenumerationsprogrammet som erbjuds av Ozerty.

 

 

ARTIKEL 2 : Godkännande av villkoren och användarvillkoren

Dessa villkor reglerar användarnas tillgång till den prenumererade tjänsten som erbjuds på webbplatsen (Ozerty No Limit). Att prenumerera på tjänsten innebär att godkänna användarvillkoren för tjänsten som beskrivs här.

Varje registrering och/eller prenumeration på gratis eller betalda tjänster, beroende på fallet, innebär ovillkorligt godkännande av användaren av bestämmelserna i villkoren som han uttryckligen erkänner att ha läst, förstått och godkänt i förväg.

Prenumerationen sker genom en kryssruta när användaren gör ett köp för första gången ("Prenumerera på Ozerty No Limit").

Den aktuella versionen av villkoren är tillgänglig när som helst och fritt tillgänglig på webbplatsen. OZERTY kan ändra villkoren när som helst beroende på vissa tekniska, ekonomiska, juridiska eller kommersiella begränsningar, såsom lansering av nya tjänster.

Användarna informeras om ändringar i villkoren inom rimlig tid. I förekommande fall informeras de när de loggar in på de nya gällande villkoren och måste acceptera dem för att fortsätta dra nytta av tjänsterna.

Om inte, kan användaren avsluta prenumerationen, denna uppsägning träder i kraft vid mottagandet av användarens senaste beställning för varje beställning som gjorts innan ändringen av villkoren.

Eventuella avvikelser från villkoren, för att vara giltiga och bindande för OZERTY, måste vara föremål för ett skriftligt dokument undertecknat av en befullmäktigad person.

Villkoren utgör den fullständiga avtalsenliga relationen mellan parterna och ersätter alla tidigare muntliga eller skriftliga dokument, korrespondens, erbjudanden eller andra.

Det faktum att OZERTY inte utövar en rättighet erkänd i dessa villkor eller inte kräver att någon bestämmelse i avtalet fullgörs kan under inga omständigheter tolkas som en ändring av avtalet eller en uttrycklig eller underförstådd avsägelse av rätten att utöva denna rättighet i framtiden eller att kräva strikt efterlevnad av de åtaganden som ingås häri.

Vid icke-acceptans av de angivna villkoren i detta kontrakt måste användaren avstå från att dra nytta av den prenumererade tjänsten på webbplatsen.

ARTIKEL 3 : Prenumerationen

Genom att prenumerera på Ozerty No Limit godkänner prenumeranten att betala 25kr per månad (betalas årligen 299kr per år). I gengäld låser prenumeranten upp en 40% rabatt på hela webbplatsen (kan kombineras med alla rabatterade priser på webbplatsen), gratis standard frakt under hela året och dedikerad prioriterad kundservice. Så länge prenumerationen är aktiv kommer prenumeranten att njuta av fördelarna. Om prenumerationen avslutas går fördelarna förlorade tills prenumerationen aktiveras igen.

ARTIKEL 4 : Gratis provperiod

Genom att prenumerera på tjänsten har prenumeranten 6 (sex) dagar med gratis användning av hela tjänsten, varefter, såvida inte annulleringen av tjänsten uttryckligen begärs av prenumeranten, ska tjänsten betalas.

ARTIKEL 5 : Betalning

Vid slutet av gratisperioden kommer ett belopp på 299kr att debiteras din föredragna betalningsmetod. Vid försening i betalningens godkännande, betalningsfel eller omständigheter som förhindrar att betalningen går igenom kommer prenumerationen omedelbart att avslutas och alla fördelar kommer att förloras.

ARTIKEL 6 : Annullering

Prenumerationen är en icke-bindande tjänst. Den kan avslutas när som helst. Prenumeranten kan begära annullering av prenumerationen när som helst genom att begära annullering via e-post till kontakt@ozerty-sverige.com.

Om det har gått mindre än 30 dagar mellan debiteringen och annulleringsförfrågan och prenumeranten inte har använt några av sina fördelar kan full återbetalning begäras.

Om någon av fördelarna har använts under de första 30 dagarna är den första månaden förbrukad och kan inte återbetalas, endast den återstående perioden av månaden kan återbetalas.

Efter de första 30 dagarna kan prenumeranten begära återbetalning för den återstående perioden av prenumerationen. Varje påbörjad månad är en skyldig månad och kan inte återbetalas. Till exempel, om prenumeranten efter 33 dagar vill stoppa sin prenumeration, kan han begära återbetalning av 25kr x 10 månader: 250kr (den andra månaden är påbörjad, den är inte återbetalningsbar).

Om en annulleringsförfrågan mottas via e-post kommer eventuella nya betalningar som kan ske efter datumet automatiskt återbetalas.

Alla återbetalningar ska utfärdas inom högst 14 arbetsdagar.

ARTIKEL 7 : Ändringar i villkoren

OZERTY förbehåller sig rätten att redigera dessa villkor när som helst. Alla ändringar ska meddelas minst 30 dagar innan ändringen träder i kraft, till prenumeranten. Om prenumeranten inte accepterar de nya villkoren kan prenumeranten begära annullering av prenumerationen enligt ovanstående procedur.

ARTIKEL 8 : Ansvarsbegränsningar

Tjänsten tillhandahålls "som den är" och "som tillgänglig" utan någon form av garanti.

OZERTY kan inte hållas ansvarig för otillgänglighet av en produkt eller om produkten som köpts inte uppfyller prenumerantens förväntningar.

ARTIKEL 9 : Personuppgifter

Genom att prenumerera på Ozerty No Limit godkänner prenumeranten härmed OZERTYs användning av personuppgifterna i enlighet med integritetspolicyn på webbplatsen.

ARTIKEL 10 : Gällande lag

Dessa villkor är underkastade svensk lag.

Eventuella klagomål måste skickas inom högst trettio (30) dagar efter utförandet eller det planerade utförandedatumet för tjänsten som prenumeranten har prenumererat på till följande adress:

kontakt@ozerty-sverige.com

Om det inte finns en vänskaplig lösning på en tvist mellan parterna, kommer svenska domstolar att ha exklusiv behörighet att behandla den.

Kontakta oss:

Från kl. 9.00 till 18.00. Måndag till fredag.
Tl: 010 884 87 30
E-post: kontakt@ozerty-sverige.com